MOBBİNG EĞİTİMİ

MOBBİNG EĞİTİMİ

Mobbing Nedir ?
• İşyerinde psikolojik taciz ve boyutları
• Mobbing kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar
• Mobbing ve Motivasyonsuz Calışma Koşulları arasındaki farklar
• Başbakanlık Mobbing Genelgesi

Mobbing'in 3 Tarafı
• Mobbing Uygulayıcısı
• Mobbing Mağduru
• Mobbing Tanığı
• Mobbinge Uğrayan Kişinin Hakları
• Mobbing Cezaları
• Mobbing İşveren Sorumluluğu
• Türkiye'den ve Dünyadan Mobbing Örnekleri ve Sonuçları

MOBBİNG TÜRLERİ VE AŞAMALARI
Mobbing nasıl anlaşılır?

Çalışanlar üzerinde yetki, grup psikolojisi, küme ilişkileri yolu ve sistematik baskı ile ortaya çıkar. "Sistematik" tespitinin yapılması için, uzmanlar en az altı aylık bir süre öngörmektedirler. Anlık, stresten kaynaklanan sorunlar kastedilmemektedir. Yaşanan her çatışma ya da her anlaşmazlık psikolojik taciz olarak değerlendirilmemelidir. Bir olguya psikolojik taciz diye bakabilmek için davranışların ayda birkaç kez tekrarlanması, birbiri ardına birtakım evreler içinde geçmiş olması ve bunun tekrarlama sıklığı ve uzun süre devam etmesi ve davranış tarzlarının kişiye kötü muamele şeklinde olması gerekmektedir.
Mobbing Türleri

• Mobbing_ Düşey Psikolojik Taciz: Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri psikolojik taciz vakalarıdır. Üstler sahip oldukları kurumsal gücü, astlarını ezerek, onları kurumun dışına iterek kullanmasıdır.
• Mobbing_ Yatay Psikolojik Taciz: İşyerinde psikolojik tacizin fail veya failleri mağdur ile benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip, aynı konumdaki iş arkadaşlarıdırlar. Örneğin; eşit koşullar içinde bulunan çalışanların çekememezliği, rekabet, çıkar çatışması, kişisel hoşnutsuzluklar gibi.
• Mobbing_ Dikey Psikolojik Taciz: Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır. Nadir görülen bir durumdur. Örneğin, çalışanların yöneticiyi kabullenememesi, eski yöneticiye duyulan bağlılık, kıskançlık gibi.

Ø Mobbing'in Aşamaları
• Çatışmanın ilk belirtileri
• Çatışmanın çözümlenmeyişi
• Mobbingin başlaması (ruhsal ve fiziksel sağlık etkilenir)
• Mobbingin şiddetlenmesi (performansın düşmesi)
• Mobbingin iyice yoğunlaşması (istirahat, rapor, işe geç kalma)
• Yoğun mobbingin devamı (hastalık işin önüne geçer)
• Hastalık, istifa, uzaklaştırma

MOBBİNG'İN ETKİLERİ
Modern hayatın getirdiği temel sorunlardan birisi haline gelen psikolojik tacizin sonuçları ve etki alanı oldukça geniştir. Bireyler, böyle bir sorunu bilmekte, yaşamakta, ancak tanımlama ve çözüm konusunda bir adım atamamaktadır. İşyerinde psikolojik taciz, bireyin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlamakta ve daha sonra tacizcinin saldırgan eylemleriyle devam etmektedir. Bir sonraki aşamada da mağdur, sorunun kaynağı, problemli ya da akıl hastası olarak damgalanmaktadır. Zaman zaman saldırganlığa tacizcinin dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilmektedir. Genellikle bireyin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam oluşturulmakta ve sistematik olarak baskı yaratılıp işten ayrılması sağlanmaktadır. Psikolojik tacizin birey üzerindeki duygusal ve fiziksel etkilerini; uykusuzluk, sinir bozukluğu, melankoli hali, yoğunlaşma bozukluğu, sosyal yalıtım, kendini küçümseme ve aşağılama, sosyal uyumsuzluk, çeşitli psikosomatik rahatsızlıklar, depresyon, umutsuzluk ve çaresizlik hissi, sinirlilik, öfke, huzursuzluk ve derin keder hâli olarak tanımlanmaktadır.
Mobbing insanın meslekî bütünlük ve benlik duygusunu zedeler, kişinin kendine yönelik kuşkusunu artırır, paronaya ve kafa karışıklığına neden olur, kurban kendine güven duygusunu yitirir, kendisini yalıtabilir, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duyguları yaşar. Mobbing; ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir.
Mobbing mağdurunun yaşadığı sorunları aile ortamına yansıtması, aile içi huzursuzluk ve çatışmalara sebep olabilir. Hatta bu durum aile içi şiddet ve boşanmayla sonuçlanabilir.
Yapılan bir araştırmaya göre Mobbing mağdurunun sağlık giderleri, kazancın üzerinde bir rakama tekabül etmektedir.
Psikolojik tedavi, ilaç, doktor ve hastane masrafları yanında; iş veriminin azalması, hastalık izinlerinin artması gibi sonuçları sebebi ile Mobbing ekonomik bağlamda yüksek kayıplara sebep olmaktadır.
• Mobbing _ Mesleki motivasyonun düşmesi
• Mobbing _ Öğrenci, veli ve çalışan personelle iletişim çatışmaları
• Mobbing _ Tükenmişlik duygusu
• Mobbing _ İşe gitmeme isteği
• Mobbing _ Çalışmak konusunda pişmanlık ve hırs gibi çatışan hisler
• İş ve iş ortamı değiştirme isteği
• İşle ilgili güvensizlik duyma.

İŞ YERİNDE MOBBİNG
Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise bir işyerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla kendilerinin iş performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya zorlamaktır.
Mobbing, gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de önüne geçmiş olan bir psikolojik saldırı şeklidir. Genelde üst düzey yönetim kadrosu tarafından uygulanmaktadır. Araştırmalar "mobbing" mağdurlarının çoğunun otuzlu yaşlarda, iyi eğitimli hatta yüksek lisans, doktora gibi derecelerinin olduğunu göstermektedir. Parlak kariyeri olan bu kimseler, eski tarz yöneticiler için bir tehdit oluşturmaktadır, bu nedenle saf dışı bırakılmalıdır.
Mobbing örgütler bünyesinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. Tedbir alınmazsa örgütün tüm organlarına yayılabilir. İşletmelerde güven, sevgi ve saygı azalır; motivasyon yok olur. Çalışanlar ve yöneticiler arasında uyumsuzluk baş gösterir ve iş verimliliği düşer.
Duygusal saldırıya uğrayan kişi, her sabah güne iş stresi ile başlar ve işe gitmek istemez. İçinde bulunduğu çaresiz durum, kişinin sağlığını ciddi anlamda tehdit eder.
Mobbing durumunda saldırgan yaş, din, ırk, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapabilir; bunun da ötesinde, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla psikolojik taciz, kötü davranış, uygun olmayan görev ve adaletsiz maaş yöntemiyle yıldırmak isteyebilir.
Yapılan araştırmalara göre 'mobbing'e maruz kalan kişilerin duygusal zekaları çok yüksek bulunmuştur. Bu kişilerin yaratıcılık, dürüstlük, merhamet ve adalet hisleri gelişmiştir. Parlak ve etkileyici bir eğitim geçmişine sahiptirler. Şirket basamaklarını tırmanma sürecinde gelecek vadeden bu personel, rakipleri ve fosilleşmiş üst yönetimler için bir tehdit ve saf dışı bırakılması gereken bir rakip olarak görülmektedir. Oysaki mobbing mağdurları işlerini seven, yaptıkları işle bütünleşen, örgütün hedeflerine ve saygınlığına inanan ve yürekten katkıda bulunan kimselerdir.
Mobbing terörüne maruz kalanlar yaşadıklarının bir işyeri sendromu olduğunu kavramalı ve uğradıkları tacizin kendi suçları olmadığını anlamalı, pes etmemelidirler. Psikolojik yardım almak, işyerinde bulunan bilge kişilerin görüşlerinden yararlanmak gerekebilir. Mobbing her işyerinde ve her tür kuruluşta olabilir. Uzmanlar mobbing (duygusal saldırı) sendromuna yakalanan bir kişinin topluma maliyetinin, yıllık gelirinden fazla olduğunu belirtiyorlar. Acı olan, gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda çalışanın benzer durumda olması ve bunun ciddi anlamda psikosomatik rahatsızlıklara neden olabileceğinin bilinmesidir. Bu gerçeğin farkında olabilen yöneticiler farklılıkları yöneterek, anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma ve birbirine ters düşme gibi durumlarda güç ve otoritelerini kullanarak bu tür çatışmaları çözümleyebilmelidirler. Aksi takdirde işyerinde duygusal saldırıya uğramış olan yüksek zeka ve vizyon sahibi kişilerden oluşan çok sayıda insan kaynağı yok yere heba edilmiş olur.

MOBBİNG DAVRANIŞLARI
Mobbing İle kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek: Sözünüz kesilir, yaptığınız iş sürekli eleştirilir, jest ve bakışlarla ilişki kesilir, yazılı ve telefonda tehditler vs.
Mobbing ile sosyal ilişkilere saldırı: Kimse sizinle konuşmaz, diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir, çalışanların sizinle ilişkiye geçmeleri yasaklanır, orada değilmişsiniz gibi davranılır.
Mobbing ile itibarınıza saldırı: Arkanızdan kötü konuşulur, asılsız söylentiler çıkarılır, kararlarınız sürekli sorgulanır, özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız.
Mobbing ile kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı: Hiçbir özel göreviniz yoktur, sürdürmeniz için anlamsız ve sahip olduğunuzdan daha az nitelik gerektiren işler verilir, işiniz sürekli değiştirilir, özgüveninizi etkileyecek şekilde işler verilir.
Mobbing ile kişinin sağlığına doğrudan saldırı: Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, doğrudan cinsel taciz ve fiziksel zarar görürsünüz.
Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir anlaşmazlıkla başlar. Daha sonra zorbanın saldırgan eylemleriyle devam eder, saldırganlığa zorbanın dışında yönetim veya iş arkadaşları da katılabilir. Bir sonraki aşamada kurban, sorunun kaynağı, problemli ya da akıl hastası olarak damgalanır. Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile sonuçlanır. Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu, asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.

MOBBİNG EĞİTİMİ
İşyerlerinde ast-üst ya da eş düzeydeki çalışanlar arasındaki çatışmalar bazen iş çatışması düzeyini aşar ve derin bir soruna dönüşmeye başlar. Bu aşamada "mağdur" olarak nitelendirilen çalışana çok çeşitli yollarla baskılar, duygusal ya da fiziksel saldırılar, psikolojik eziyetler yapılabilir.

Her kademeden, her sektörden, her çalışanın yaşayabileceği bu durum, birey açısından psikolojik yıkım ve depresyonla, kurum açısından iş barışının ve çalışma huzurunun bozulmasıyla, kurumun kötü itibar sahibi olmasıyla, ülke açısından da kayıp işgücü ve üretim azalmasıyla sonuçlanmaktadır.

Özellikle son dönemde Borçlar Kanunu'nda yapılan hukuki düzenlemeden sonra mobbing, zamanında önlemler alınmadığında işverenlerin ve insan kaynakları yöneticilerinin başını çok ağrıtmaya gebe konulardan bir tanesidir.

Mobbing eğitimiamacı çalışan ve yönetici düzeyindeki herkesi işyerlerinde mobbingin oluşmasını önlemeye yönelik tedbirler ve oluşması durumunda yapılabilecekler konusunda gündelik yaşama aktarılabilecek pratik bilgiler vermektir.

Mobbing Eğitim Faydaları
•Mobbing kavramını doğru anlamak
•Mobbing olan veya olmayan davranışları ayırt edebilmek
•Mobbing sürecinin organizasyonel ve kişisel sonuçlarını/zararlarını kavramak
•Mobbing ile mücadelede insan kaynaklarının ve yöneticilerin rollerinin önemini anlamak

Mobbing Eğitimi İle Kazanılacak Yetkinlikler
•Mobbing ile ilgli farkındalık kazanma
•Mobbing ile mücadelede doğru stratejileri uygulama becerisi

MOBBİNG NEDİR?
Mobbing nedir? için basit anlatımıyla, "Bir veya birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle sistematiksel olarak yaptıkları psikolojik bir baskıdır." diyebiliriz.

Mobbing Durumunun Ortaya Çıkışı
• Mesleki yeterliliğin sorgulanması
• Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
• Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi
• Kişiden bilgi saklanması
• Kişinin görmezden gelinmesi, gruptan izole edilmesi
• Yetkilerinin azaltılması gibi durumlar olabilir.

Bunun dışında, kişi aniden yetersizmiş gibi gösterilebilir, daha önce sorun olmayan küçük hatalar çok büyük hatalarmış gibi gösterilebilir ve kişiyi utandırma eylemleri yapılabilir. Bu yapılan şeyler sadece işveren değil diğer çalışanlar tarafından da yapılabilir. Yani yöneticiler tarafından bazı çalışanlar mobbing uygulamak için azmettirilebilir.

Mobbing'in Etkileri
• Mobbing, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler.
• Mobbing, paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur.
• Maruz kalan kişi kendine güven duygusunu yitirir, toplumdan soyutlanabilir.
• Huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duygularını yoğun bir şekilde yaşar.
• Mobbing; ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir.

MOBBİNG
Mobbing genellikle ;

• İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan;
• İlişkileri olumlu olan ve çevresindekilerce sevilen;
• Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen;
• Dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık;
• Bağımsız ve yaratıcı;
• Zorbanın yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan kişilere yöneliyor.

Zorbalar ise, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor.

Mobbing nedenleri;
• Kişileri grup kuralını kabul etmeye zorlamak
• Düşmanlıktan hoşlanmak
• Can sıkıntısı içinde zevk arayışı
• Önyargıları pekiştirmek
Ek olarak mobbinguygulayanın kötü kişiliği ve patron olarak bunu hak olarak görmesi, şişirilmiş benmerkezcilik, narsist kişilik, çocukluk travmaları da sayılabilir.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar