ÖZ MOTİVASYON EĞİTİMİ

ÖZ MOTİVASYON EĞİTİMİ
KENDİNLE KARŞILAŞMA ANI

• Bugüne Kadar Sorulmamış Sorular
• İç Keşif

BAŞARIYI SINIRLANDIRAN DAVRANIŞLAR
• Kişisel Başarı Tanımı
• Kişisel Yetkinlikler ve Fark Alanları
• Başarıyı Sınırlandıran Davranışlar
• İçselleştirdiğimiz Dış Etkenler

HAYAL ETME ve GERÇEKLEŞTİRME SANATI
• Hayallerin Hedeflere Dönüşümü
• Başkalarının Hayallerini Benimseme Yanılgısı
• Yaşamda ve Kurumlarda İz Bırakmak

HAYATIN HER ALANINDA YÖNETİM ve MOTİVASYON
• Öz Motivasyon Becerileri
• Öz Yönetim ve Liderlik
• "Her gün yeniden doğarım" yaklaşımı

NEGATİF DÜŞÜNCEDEN POZİTİF DÜŞÜNCEYE
• Düşünce nedir, neye göre şekillenir?
• Yaşam Düzleminde Düşünce Kriterleri
• Düşünce Değişikliğinin Başarıya Yön Vermesi

Uygulamalar ve Grup Çalışmaları

MOTİVASYON NEDİR?
Yönünü ve öncelik sırasını da belirleyerek, bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten, iç ya da dış etkenlerdir.

Motivasyon, bir davranışa neden olan fizyolojik, toplumsal ve psikolojik etkilerdir; Zihinsel nedene dayanır ve bu yönüyle kaynağı duygu olan dürtülerden ayrılır.

Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve davranışı başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere güdü (motive) denir. Güdülerin etkisiyle oluşan sürece de güdülenme denir.
Genel olarak, güdü kavramı içinde içgüdü, dürtü, içsel itilme, gereksinim, eğilim, ilgi, istek, istem (irade), tutku, umut, beklenti, amaç kavramları da yer alır. Bunlar kişilik gelişmesinde rol oynadığı gibi, bir tutum ve davranışı ortaya çıkaran temel etkenler arasında da bulunabilirler. Bunlar arasında sıkı bağlantılar vardır. Herhangi birinde ortaya çıkan gelişme ve değişme, tutum ve davranışı değiştirebileceği gibi, bu gelişme ve değişmenin süresi kişilik yapısını da etkileyebilir.

Günlük yaşamdaki davranışlarımızın çoğu, belirli amaçları olan davranışlardır. Örneğin, lokantaya gitmemizdeki amaç; büyük bir olasılıkla karnımızı doyurmaktır. Bir okuldaki öğretmenin amacı ise, sevdiği bir işi yapmak ve karşılığında gelir elde etmektir. Yapılan işte ekonomik tatminin gerekli bir koşul olduğunu söyleyebiliyorsak da, kesinlikle yeterli bir koşul olduğunu söyleyemeyiz.
İş, bir bakıma insanları bazı çıkarlar için bir araya getiren bir faktördür. Çalışma nedeni olarak şu etmenleri belirtebiliriz:

• Motivasyon nedir_ Çalışılan işten zevk alma,
• Motivasyon nedir_ Sorumluluğa sahip olma,
• Motivasyon nedir_ İnsanlarla işbirliğine gitme,
• Motivasyon nedir_ Bir örgütün üyesi olma,
• Motivasyon nedir_ Yükselme azmi,
• Motivasyon nedir_ Çalışarak daha sağlıklı olma,
• Motivasyon nedir_ İşsizliğin getirdiği aylaklıktan kurtulma,
• Motivasyon nedir_ İşten dolayı bazı çıkarlar elde etme.

MOTİVASYONUN ÖNEMİ
Motivasyonun Önemi -Yönetici Açısından

Yönetici, motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, organizasyonel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır. Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir. Eski tip yönetici çalışanların çoğunun işi sevmediğini zanneder ve çalışanların ancak korku ya da parasal ödüllerle motive edileceğine inanırlar. Bunlar kısa vadede motivasyonu sağlayabilir ancak uzun vadede çalışanları işten bıktırır. Modern yaklaşım olumlu çevresel faktörlerin kullanımını savunmaktadır.

Motivasyonun Önemi -Çalışan Açısından
İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı, onların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir. Bu insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer. Bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir.

Motivasyonun Önemi - Sosyal Çevre Açısından
Evlilikte, arkadaş çevresinde, ebeveyn olarak motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve bu nedenleri anlamaya çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme, engelleme ya da çözmede yardımcıdır.

MOTİVASYONUN ÖZELLİKLERİ
• Motivasyon kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.
• Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir. İşyerinde sarfettiğimiz güç, ödül kazanmayı, statümüzü değiştirmeyi, şeyleri umduğumuz içindir. Yani motivasyondaki anahtar özellik amaca ve istenilen sonuca yönelik olmasıdır.
• Bazen bu istenilen sonuç istenmeyen birşeyden kaçıştır(negatif güdülenme).
• Amaçlar davranışı kontrol etmez, sadece etkiler ve kişiyi ihtiyacını tatmin etmek için uyarır.
• Motive olduğumuz zaman yaptığımız şey bizim motive olmadığımız zaman yapmadığımız şeydir.
• Yöneticiler, liderler çalışanların motivasyonuna etki edebilir fakat bunları kontrol edemez.
• Bir ihtiyaç tatmin edildiğinde diğeri ortaya çıkar.
• Tatmin edilmiş bir ihtiyaç artık motivasyon aracı değildir.
• Davranışın değişmesine yol açan üç duygu vardır: Korku, görev, sevgi. Korkudan dolayı motive olduğumuzda bunu mecburiyetten yaparız. Görevden dolayı motive olduğumuzda bunu yapmamız gerektiği için yaparız. Sevgiden dolayı motive olduğumuzda ise bunu istediğimiz için yaparız.
• İnsan davranışı gelişigüzeldir. Bütün davranışlarımız içsel motivasyonumuza bağlıdır.
• Motivasyon her zaman bilinçli ve gözlemlenebilen ihtiyaçlara yönelik olmaz, kişiyi farkında olmadan motive eden şeyler vardır.
• Kişiler her zaman kendi motivasyonlarının nedenlerini anlamazlar. Bazen farkında olmadığımız şeylerden dolayı motive oluruz.
• Motivasyonla iş tatmini aynı şey değildir.
• Bir davranışın birçok motive edicisi olabilir.
• Motivasyon ve davranış aynı şey değildir.

ÖZGÜVEN GELİŞTİRME

Düzenli ve Güvenilir Bir Motivasyonun Aşamaları;
Özgüven Geliştirme_ İhtiyaç duyma
İhtiyaç duyulan biyolojik, psikolojik ve toplumsal etmenler sağlanmadıkça, bireyin "dengeye ulaşma "konumundan statik yapıya geçmesi mümkün değildir. Gerginliğin artması başarma gücünü olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle bireyde fazla gerginlik yaratmadan ihtiyaçların giderilmesi gerekir.
Özgüven Geliştirme_ Uygun ortam sağlama
İhtiyaçların doyurulması için uygun bir ortamın olması gerekir. Çünkü her ortamda her ihtiyaç giderilmez. Eğer ortam uygun değilse, insanlar ihtiyaçlarının giderilmesini başka zamana ve yere bırakmak zorundadır.
Özgüven Geliştirme_ İstek
İnsanların ihtiyaçları uygun ortamda bulunduğunda isteğe dönüşürler. İstek; bireyce farkına varılmış ihtiyaçlardır. Eğer birey talebin ne olduğundan tereddütlü ise, isteği şuurluluk düzeyine ulaşmamış bir ihtiyaç halindedir.
Özgüven Geliştirme_ Seçenek arama
Bireyin gerilimi azaldıkça muhakeme gücü artar ve doğru seçeneği bulma ihtimali yükselir.
Özgüven Geliştirme_ Deneme
İsteği karşılamak için seçilen hareket tarzının denemesi yapılır. Bireyin seçtiği seçenek ne oranda geçerli ise ihtiyaçların karşılanması da o oranda kolay olur.
Özgüven Geliştirme_ Tatmin olma
Birey yeterli düzeyde tatmin olduğunda gerilimden kurtularak rahat düşünmeye yönelir. İşte, bu aşamalar, bizi hedefe ulaştıracaktır.

MOTİVASYON YÖNETİMİ TEKNİKLERİ
Motivasyon yönetimi ile her seferinde bir adım atın
Bazı zamanlar işler gözümüzde o kadar büyür ki bir türlü bu işe başlayamayız. İşin tümünü bir kere de bitirmektense, bebek adımlarıyla adım adım gitmek bize bir rahatlık sağlar. O koca kitabın bitmesini düşünürseniz, hiçbir zaman başlayamazsınız. Önce ilk sayfa, sonra bir sonraki beş sayfa ve en sonunda kitabın tümü. Ama motivasyon yönetimi ile önce ilk adımı atmak için istekli olmazsak, son noktaya ulaşamayız.

Motivasyon yönetimi ile hoşlanmadığınız bir işi, sevdiğin zamanlarda ve ortamlarda yapın
Belki de hayatımız boyunca yaptığımız şeylerin çok azını zorunlu olmadan yapıyoruz. Bu durumda, enerjinizin ve moralinizin yüksek olduğu bir ortamda ve bir zamanda, o sıkıcı işi aradan çıkarmak gün boyunca kafamızı meşgul etmesinden kat ve kat daha iyidir.

Motivasyon yönetimi ile hoşlanmadığınız bir işin eğlenceli yönlerine odaklanın
Ne kadar sıkıcı olursa olsun her sıkıcı işin mutlaka en az bir tane eğlenceli yönü vardır. Bu yönü bulun ve işinizi keyifli hale getirin. Bu yönleri ne kadar artırırsanız o kadar eğlenirsiniz. Kendinize şu soruyu sorun: Bu işin eğlenceli tarafı nedir? Eğer hemen göremiyorsanız, ikinci bir soru daha sorun. Bu işi eğlenceli yapabilecek neyi farklı yapabilirim?

Motivasyon yönetimi ile önce başlayın sonra düzeltin
İnsanlar mükemmeliyetçiliğin de verdiği duygularla, daha işin başındayken işin planlamasıyla çok fazla zaman geçirirler. Onlara göre, her şey mükemmel şekilde planlanmalı ve kusursuz olmalıdır. Bu isteğimizi düşüren en önemli faktörlerden biridir. Eyleme geçmeden işin eksiklerini tümüyle gideremeyiz. Eyleme geçmek ve işin ilerlediğini görmek bize büyük bir enerji ve moral verecektir.

Motivasyon yönetimi ile yeterliyim, öyleyse varım
Eğer becerileriniz, sizin başlamayı düşündüğünüz işin gereklerini karşılamıyorsa, başlamak için büyük bir istekten daha fazlasına ihtiyacınız var demektir. Kendimizi yeterli hissetmediğiniz zaman, başlamak ve sonuçta da hayal kırıklığına uğramak istemeyiz. O becerileri kazandıktan sonra böyle bir işe girişmek daha uygun olabilir. Bunun için becerilerinizi geliştirmek için bir kursa, seminere ya da eğitime katılın, ancak mükemmelleşmek için beklemeyin.

MOTİVASYON YÖNETİMİ
Motivasyon yönetimi sürecinin yönetilmesinde, kişinin hedefe yönelik bir çabada bulunmasında ve bu çabasını sürdürmesinde 3 önemli unsur söz konusudur;

Motivasyon yönetimi gereksinimleri
İnsan davranışı belirli içsel güçler tarafından bir hedefe yöneltilir. Kişi, bu gereksinimlerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde doyuma ulaştırmaya çalışır. Bireylerin içindeki bu enerjik güçler, belirli şekillerde insanları eyleme yöneltmekte ve çevresel etmenlerde sık sık bu gereksinimleri tetiklemektedir.

Motivasyon yönetimi inanç / olumlu beklentileri
Kişi, bu çabasının sonunda hedefine ulaşacağına inanmalıdır. Kişinin olumlu beklentileri, kişinin çabasına bağlı kalmasında ve ısrarcı olmasından önemli bir rol oynamaktadır. İnancını etkileyen en önemli faktör ise, becerilerinin ve dışsal kaynaklarının yeterli olduğuna inanmasıdır. Kişinin potansiyeli (içsel kaynakları) ve çevresel kaynakları (dışsal kaynakları), göstereceği çabanın başlangıcını ve devamını derinden etkilemektedir.

Motivasyon yönetimi amaçların değerleri
Amacımızın değerli olması, amaca ulaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade eder. Herkesin gözünde nesnel bir amacın öznel bir değeri vardır. Bu nedenle ona ulaşmak için harcayacağımız çabayı belirleyen önemli bir unsurdur.

MOTİVASYON YÖNETİMİNİN FAYDALARI
Motivasyon yönetimi çalışanların motivasyonunun sistemli olması, dolayısıyla performans düzeyinin yüksek olması açısından önemlidir.

Motivasyon yönetimi faydaları;
• Motivasyon yönetimi ile çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar
• Motivasyon yönetimi işletmede verimliliğin, karlılığın artmasında etkilidir
• Motivasyon yönetimi ile motivasyonu yüksek olan çalışanların morali yüksek olur, işletmenin personel devir oranı düşük olur
• Motivasyon yönetimi ile çalışanların iş tatmini yüksek olur
• Motivasyon yönetimi işletmenin maliyetlerinde azalma sağlar
• Motivasyon yönetimi işletme ve çalışanlar için çalışma hayatının kalitesini yükseltir
• Motivasyon yönetimi İşletmelerin ürün ya da hizmetlerinin kalitesinin yükselmesinde etkilidir
• Etkili motivasyon yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşmasında etkilidir

Motive Olmuş İnsanlarla Çalışmanın Yararları
• İş, belirlenmiş zaman içerisinde ve doğru standarda uygun olarak yapılır.
• İnsanlar iş yaparken zevk alır ve kendilerine değer verildiğini düşünürler.
• Başarı durumu ilgili kişiler tarafından izlenir ve fazla denetlemeye gerek kalmaz.
• Moral durumu yüksek olur. Bu da mükemmel bir iş ortamı sağlar.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar