LİDERLİK EĞİTİMİ

LİDERLİK EĞİTİMİ

Yönetim ve Liderlik
• Her Yönetici Lider midir?
• Doğuştan Liderlik ve Öğrenilen Liderlik
• Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
• Doğal Liderler
• Liderlik Yaklaşımları
o Demokrat Liderlik
o Otoriter Liderlik
o Serbest Bırakıcı Liderlik
o Durumsal Liderlik
o Durumsal Liderliğin Önemi

Yönetimde Psikolojik Boyut

• İş ve Özel Yaşam Dengesinin Yönetimsel Önemi
• Yöneticinin ve Ekibin Sınırlarının Keşfi
• Ast, Üst ve Paralel Yönetimde Psikolojik Etkenler
• Stres Altında Liderlik
• Değişim Liderliği

Yönetimde Koçluk ve Mentorlük Boyutu

• Koçluk ve Mentorlük Nedir?
• Güçlü Sorularla Öz Yönetim
• Yönetici Koçluğunun Ekip Performansındaki Önemi
• Liderlikte Koçluk


Uygulamalar

LİDERLİK MODELLERİ
Liderlik Modelleri

• Otoriter Liderlik
• Serbest Bırakıcı Liderlik
• Demokratik Liderlik

Otoriter Liderlik Kavramı
• Güç ve karar verme yetkisi merkezileştirilmiştir.
• Yetkisini tüm olanakları ile kullanıp baskı ile yönetimi yeğler.
• Önemli olan, astların emirlere kayıtsız şartsız uygun davranmasıdır.
• Astların fikirlerine önem vermez.
• Astlar doyumsuz ve düşük morallidir.

Serbest Bırakıcı Liderlik Kavramı
• Lider herkese hoş görünmeye çalışır.
• Grup içinden veya dışından gelen baskılar karşısında eğilir.
• Risk üstlenmekten hoşlanmaz.
• Grup üyeleri tamamen serbest bırakılmıştır.
• Lider, işle ilgilenmez, kararlara liderin her hangi bir katkısı olmaz.

Demokratik Liderlik Kavramı
• Lider kararları kendisi vermez.
• Tartışma özgürlüğü içinde grup bir bütün olarak karar verir.
• Önerilere ve fikirlere açıktır.
• Lider tarafından olumlu bir çalışma atmosferi yaratılmıştır.
• Grup üyeleri doyumlu ve yüksek morallidir.
• Bilginin grup üyelerince paylaşımı esastır.

BİR LİDERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Liderlik, amaçların gerçekleşmesini sağlama çabasıyla, bireylerin veya grupların davranışlarını etkilemeyi, bu çabanın etkisini arttırmak için sürecin unsurların değerlendirme ve değiştirmeyi içeren bir süreçtir. Bir liderin taşıması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

• Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanlarıyla paylaşmak
• Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek
• Müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek
• İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek
• Ekipleri desteklemek
• Bilgiyi paylaşmak
• Sorun çözmek ve karar vermek
• Zamanı ve kaynakları doğru yönetmek
• Sorumluluk alabilmek
• Beklenilenin üstünde inisiyatif alabilmek
• Duygularına hakim olabilmek
• Profesyonel ahlaka sahip olabilmek
• Güvenilir olmak
• İşlerin akışını yönetmek

LİDERLER İÇİN 10 DERS
• Zamanlama her şeydir. Bir inisiyatifi ne zaman devreye sokmak gerektiğini, ne zaman tabanın önüne çıkmak gerektiğini ve ne zaman araya mesafe koymak gerektiğini bilmek çok önemli bir hünerdir.
• İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür. Başkalarına, kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en etkili yoludur.
• Güven bir kez sarsıldığında zor onarılır. Liderliğin en kırılgan ama en temel vasfı güvendir.
• Liderliğin esası, bağlantılar kurmaktır. Liderler, insanlarda ortak sorunlarla uğraşmanın kendi yararlarına olduğu duygusunu uyandırmalıdır.
• Liderler, hatalarından ders çıkarır. Başarıya ulaşmak isteyen liderler kendi eksikliklerini kabul etmeli, anlamalı ve gidermelidir.
• Güven, insanın kendi ile sınırlı kalmadığında itibar getirir.
• Kendini yenilemenin birçok kaynağı vardır. Liderler kendilerini tanımalı ve kendilerine güç verecek kaynakları bulmalıdır.
• İyi işleyen ortaklıklar için ortaklara bağlı olmak gerekir.
• Liderlerin insan sarrafı olması gerekir. En iyi ve en parlak insanları bulmak, işe koşmak ve etkili şekilde yönetmek başlı başına kilit bir kabiliyettir.
• Dil, en güçlü araçlardan biridir. İletişim kurmasını beceremeyen liderler, öteki gerekli vasıfları taşısalar bile bir etki yaratmada yetersiz kalırlar.

LİDER VE YÖNETİCİ ARASINDAKİ FARKLAR
Liderlik ve Yöneticilik kavramları bir biri ile çok karıştırılır. Oysa birbirine çok benzer ama bir o kadar da farklıdırlar. Liderlik ve Yöneticilik arasındaki farklarından bazılarını şu şekilde belirtmek mümkündür;

• Yönetici uygular, lider yenilik getirir.
• Yönetici süreklilik sağlar, lider geliştirir.
• Yönetici düzene, lider kişilere dayanır.
• Yönetici denetime, lider kişilere güvenir.
• Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar.
• Yönetici muhafaza eder, lider geliştirir.
• Yönetici taklit eder, lider yeniyi ortaya çıkarır.
• Yönetici nasıl ve ne zaman, lider ise ne ve niçin sorularını sorar.
• Yönetici, kişisel olmayan, yönetsel amaçları benimseme eğilimindedir.
• Lider, kişileri ve aktif durumları benimseme eğilimindedir.
• Yönetici, işlerini insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme süreci olarak kullanır.
• Lider, insanların olabilirlik, gereklilik konusundaki fikirlerini geliştirir.
• Yönetici, anlaşma, ödüllendirme, cezalandırma gibi esnek taktikleri kullanırlar.
• Yönetici, var olanı koruma güdüleri, riske girme arzularına ket vurur.
• Lider, işte coşku yaratmayı, fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih eder.
• Yönetici, olayların, durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar.
• Lider, olayların, durumların insanlara ne ifade ettiğini anlamaya çalışırlar.
• Yönetici sürer. Lider yol gösterir.
• Yönetici, otoriteye dayanır. Lider işbirliğine.
• Yönetici "ben" der. Lider "biz" der.
• Yönetici korku yaratır. Lider güven.
• Yönetici, nasıl yapılacağını bilir. Lider nasıl olacağını gösterir.
• Yönetici, dargınlık yaratır. Lider heves üretir.
• Yönetici,suçlu bulur. Lider hataları tamir eder.
• Yönetici, işi ağır ve sıkıcı yapar. Lider ilginç.

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK KAVRAMLARI
Liderlik güç ve aklın birleşimidir. Akıl olmazsa güç zalimcedir. Güç olmazsa akıl manasızdır, boştur. Erk ya da güç, diğer kişilerin davranışlarını etkilemede bireyin yeteneği demektir. "Güç" ve "yetki" kavramlarının birbiriyle karıştırılmaması gerekir.

Lider doğrudan veya dolaylı olarak diğer bireyleri belli düşüncelere, davranış ve tutumlara yönlendirmeye çalışır. Liderler diğer insanların peşinden gitmek istedikleri bireylerdir. Genelde rollerini kolaylaştıran kendilerine has yetenek, tutum ve özelliklere sahiptirler.

Liderler, kendinden emin, sözüne güvenilir, hareketli, ileriyi gören ve etrafından haberdardırlar. Liderleri takip eden bireyler de rollerini kolaylaştıracak belli özelliklere sahiptir çünkü lider ve takipçiler arasındaki ilişki takipçiler liderin peşinden gitmek istedikleri sürece başarılı olur. Lideri ve takipçileri bir diğerine bağlayan etki süreci iletişimdir. Lider ve takipçileri arasında kurulan iletişimin hedefi, özel bir başarıya ulaşabilmektir. Herhangi bir grubun varlığının en önemli kanıtı, üyelerin hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaktan zevk almalarıdır.

Yönetme insanlarla ilgilidir. İnsanların çözülecek problemleri, farklı değerleri, siyasi görüşleri yanında çalıştıkları yer ve işleri ile ilgili farklı beklentileri vardır. İnsan unsuru bu organizasyonlardaki en önemli sorumluluktur. Her sistem insan üzerine kurulmuştur. Yöneticilerin yönetimle ilgili görev ve sorumlulukları çok çeşitlidir. Bu görev ve sorumluluklar, yöneticilerin organizasyon içindeki insanlarla olduğu kadar organizasyonun dışındaki insanlarla da sürekli etkileşimini gerektirir. Yöneticiler bu etkileşimler sırasında bu insanlardan kaynaklanan problemlerin çözümünde karar verici rolündedirler.
Bu nedenle Liderlik ve Yöneticilik kavramları birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Bir kişinin Lider olması için yönetici olmasına gerek yoktur, ama bir yöneticinin Lider olması şarttır.

LİDERLİK
Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Liderin tanımına açıklık getirebilmek için 'lider kimdir?' sorusu sorulmalıdır. Bu sorunun cevabı şu maddelerdir;
• Liderlik_ Sorgulayıcı ve sabırlı
• Liderlik_ Daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda duran
• Liderlik_ Değişimin yaratıcısı olan
• Liderlik_ Prensipleri ile hareket eden
• Liderlik_ Zorluklara karşı mücadele eden
• Liderlik_ Ahlak kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan
• Liderlik_ Kararları takımıyla beraber alan
• Liderlik_ Daima değişime açık kişidir
Aslında lider bu maddelerin toplamından çok daha büyük bir değeri ifade eder. Onu tanımlamak ve örgüt içindeki yerini netleştirmek için yönetim ve yönetici kavramlarını incelemek gerekir. Yönetim örgütün üst yönetimi tarafından belirlenmiş amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için çalışanlara yön belirlenmesi, harekete geçirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sürecidir.
Yönetici ise, işleri planlayan, organize eden, sorunları çözen, personeli motive eden ve daha birçok yönetsel beceriye sahip kişi olarak adlandırılır. Ancak yönetici bu görevlerin çok azını yerine getirmektedir. Bu ya kendisinden (eğitim, beceri eksikliği, işe odaklanamama ve sorunlu iletişim kurma vb.) ya da çalıştığı işletmenin kültüründen kaynaklanmaktadır.
Tüm bu sorunlar yöneticilik kavramının yeterliliğinin tartışılmasına neden olmaktadır. Gerçekten de, karmaşık sorunları çözmek, örgüt içinde güçlü bir bağlılık ve motivasyon duygusu yaratmak için liderlik becerilerine ihtiyaç vardır. Tarihe baktığınızda liderlerin büyük vizyonların, planların yaratıcısı ve uygulayıcısı olduğu göreceksiniz.

LİDERLİKTE İLETİŞİM YETENEĞİ
Bir işletmede iletişim, en az iki kişinin birbiriyle kurduğu mesaj alışverişi olarak tanımlanır. Yönetimde iletişim ise, işletme içi ve dışına yönelik olarak gerçekleştirilen davranışların bütünüdür. Örneğin, personel ile iletişim, verilen görevlerin net ve anlaşılır olması, işin belli aşamalarında geri beslemenin yapılması gibi konuları içerir. İletişim yöntemleri karşılaştırıldığında lider ve yönetici birbirine benzer gibi gözükse de liderin tartışılmaz bir üstünlüğü vardır.
İletişim yeteneğini her platformda ön plana çıkarır. Bazen çok önemli bir konferansta işletmenin vizyonunu topluma anlatan kişi olarak bazen de çalışanlarına yaptığı (heyecan yaratan) bir konuşma ile karşımıza çıkmaktadır.
Araştırmalar liderin iletişim kurma yeteneğinin yöneticilerden çok daha farklı ve gelişmiş olduğunu göstermektedir. İletişim yönü zayıf yöneticileri nasıl tanıyabiliriz? Aşağıda yer alan ipuçları size yol gösterecektir:
• Liderlik_ Departmanda huzursuzluk hâkimdir, mutsuz çalışanlar vardır
• Liderlik_ Personel, sorunlarını anlatmaya cesaret edemez
• Liderlik_ Örgüt içinde kimse işini severek yapmaz
• Liderlik_ Ortam daima gergindir, her zaman azarlanma korkusu yaşanır
• Liderlik_ Hatalara karşı tahammül yoktur, insanlar ya işten çıkarılır ya da hakarete uğrar
Gerginliğin ve huzursuzluğun hâkim olduğu bu işletmelerde çalışanların iletişim kanalları da kapalıdır. Bir yönetim gurusu şöyle der: "Nerede mutsuz çalışanlar varsa orada mutlaka yönetsel sorunlar ve beceriksiz yöneticiler vardır."
Liderlerin olduğu örgütlerde ise bu tür sorunlar kesinlikle yaşanmaz. Kendinize model olarak bu kişileri örnek almanız, mesleki kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacaktır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar