EKİP ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

EKİP ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON EĞİTİMİ


Ekip Çalışmasının Tanımı Ve Özellikleri

• Ekip Çalışmasının Avantajları
• Ekip Çalışmasının Dezavantajları Ve Yaşanan Sorunlar
• Yalın Organizasyonda Kendini Yöneten Çalışma Ekipleri
• Liderliğin Ekipteki Önemi
• Ekip Gelişimi
• Ekip Gelişiminin Aşamaları
• Ekip Çalışmasında "teşvik" Prensibi
• Ekip Çalışmasında İletişim Sistemi
• Ekip İçerisinde Roller
• Ekip İçerisinde İletişim ve Geribildirim
• Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Dayanışma
• Ekip Çalışmasında Toplantı Yönetimi
• Başarılı Takım Liderinin ve Üyelerinin Özellikleri
• Hedef Odaklı Ekipler

Ekip Liderliği
• Doğal Liderlik
• Ekip Üyelerinin Doğal Liderliği

Motivasyon
• Motivasyon Sağlama Becerisi
• Motivasyonun İş Sonuçları Üzerine Etkileri
• Öz Motivasyon Becerileri
• Ekip Motivasyonu
• "Her gün yeniden doğarım" yaklaşımı

KİŞİSEL MOTİVASYONUMUZU YÖNETME TEKNİKLERİ

Motivasyon son dönemde yönetim psikolojisinin en önemli konularından biri olmuştur . Motivasyonun yönetim düşüncesi ve uygulamaları içerisinde önemli bir rolü vardır.
Başarılı bir yönetici, çalışanları motive ederek temenni edilen sonuçlara zamanında ve bu iş için ayrılan kaynaklara ulaşan yöneticidir. Yöneticinin başarılı olması için motivasyon şarttır. Motivasyon için ise çalışanın iş doyumuna ulaşması gerekir.

Kişisel motivasyonumuzu yönetme teknikleri;
• Başlayın, sonra düzeltin
• Eyleme geçin, bir kerede sadece bir iş yapın
• Çalışma ortamının etkisine dikkat edin
• İşi yapma şeklini güncelleyin
• Zor işleri en başa alın ve işi planlayın
• Olumlu düşünüp, zamana da önem verin ve kendinizi gözlemleyin
• Kendinizi zorunlu bırakın

EKİP OLUŞTURMANIN YARARLARI

Etkin bir takım oluşturmanın anahtarı açık bir iletişimdir. Tüm aşamalarda bütün konuların açık ve samimi tartışılması takım elemanları arasındaki endişeleri azaltır, güven ve karşılıklı saygıyı arttırır.

Ekip oluşturmanın yararları şöyle sıralanabilir;
*Ekibi başarılı kılmak için ekip elemanları birbirlerini desteklerler.
*İşin gerçekleştirilmesinden sorumlu olanlar hedeflerin saptanmasına ve planlanmasına katkıda bulunduklarından ekip için gerçekçi ve gerçekleştirilebilir hedefler saptanabilir.
*Ekip elemanları birbirlerinin önceliklerini bilirler ve sorun çıktığında birbirlerine yardım ederler.
*İletişim açıktır. Yeni fikirlerin, geliştirilmiş yöntemlerin, sorunların dile getirilmesi, kaygıların ortaya atılması özendirilir.
*Konularında uzman kimselerin bulunması sorunların çözümlenmesini daha kolaylaştırır.
*Ekip elemanları kendilerinden ne beklendiğini iyi bildiklerinden ve performanslarını bu beklentilerle karşılaştırıp değerlendirdiklerinden performans geri beslemesi daha anlamlıdır.
*Çatışmalar normal kabul edilip, sorunların çözümü için bir fırsat olarak değerlendirilir. Sorunlar yıkıcı bir düzeye gelmesine olanak vermeden açık tartışma ile çözümlenir.
*Ekibin verimliliği ile ekip elemanlarının kişisel beklentilerinin karşılanması arasında denge sağlanır.

GRUP İLE EKİP ARASINDAKİ FARKLAR
Pek çok kimse grupla takımı birbirine karıştırır. Aralarında önemli farklar vardır. Takım bir çalışma grubundan öte bir anlam taşır. Takım; yüksek kalitede sonuçlar üreten, birbirlerine bağlı çalışan, yardımlaşan ve ortak bir hedefe adanmış insan topluluğudur.

Takımla grup arasında başlıca şu farkların olduğu söylenebilir;
• Gruplar idari amaçlarla bir araya gelirler ancak takımlar bir amacı gerçekleştirmek üzere çalıştırılırlar.
• Gruplar bağımsız çalışırlar, takımlar ise birlikle çalışır ve kazanmak için birbirlerini desteklerler.
• Grup hedeflerin belirlenmesine aktif olarak katılmazlar, takımlar ise hedeflerin tespitinde aktif rol alırlar.
• Gruplarda görevler ve iletişim açık değildir, bunun aksine takımların en önemli özelliklerinden biri açık görev ve iletişime sahip olmalarıdır.
• Anlaşmazlık durumlarında isteklerin yerine gelmesi gruplar için zordur. Problemleri amir çözer. Takımlarda ise anlaşmazlıklar yeni fikirlerin oluşturulduğu fırsatlar olarak görülürler.
• Gruplar kendilerini ilgilendiren kararlara katılmazlar, uyuşmazlık beklenen bir sonuçtur. Takımlarda, takım lideri elemanlarını kendi kararlarını vermek için teşvik eder, yeteneklerine ve deneyimlerine güven duyarlar.

EKİP RUHU
Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak tanımlanabilir.

Ekip ruhu her şeyden önce bir histir. Bu his takıma ait olmayı ve takımı benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla ekip ruhu anlayışına ulaşmış bireyler; sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik gibi duygularla takım ruhunu güçlendirmelidir. Kişilerin başarısı takım ruhunda kendini bulmalı, her başarılı olan kişi takımda bulunan diğer kişiler tarafından takdir edilmeli ve onun başarısıyla gurur duyulmalıdır. Takımda bulunan herkes birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük oluşturmalıdır.

Takım ruhunun oluşması, takım atmosferinin oluşması ile mümkün olacağından böyle bir atmosfer de bütün üyelerin işbirliği yapması ve uyumlu çalışmaları sonucu oluşacaktır. Böyle bir atmosferi yakalamış üyeler, takımı oluşturan diğer üyelerle uğraşmamalı, takımda oluşan küçük sorunlara veya olaylara takılmamalıdır. Üyeler, amaç doğrultusunda belirlenen hedefe doğru ilerlemeli, detaylara takılmadan bütüne bakmalıdır. Takım ruhu anlayışına bir şablon gibi oturan. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir sözü unutulmamalıdır.

Takımda; ortak amacın yanı sıra uygun koşullar sağlanmalı, bütüncül yaklaşım, organizasyon, uyum ve oryantasyon olmalıdır. Özellikle adaletin sağlanması ve adil davranma bu özellikleri desteklemelidir. Bu nedenle eşit yaklaşım takım liderlerinin özelliği olmalıdır. Yani takım lideri çemberin ya da dairenin orta noktasını oluşturduğu ve takımda bulunan diğer kişiler ona eşit uzaklıkta yer aldığı bir kişi olmalıdır.

EKİP RUHU EĞİTİMİ
İş hayatında ekip çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.
Ancak ekiplerin kendiliklerinden birlikte çalışarak optimal sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. Ekip Ruhu Eğitimi işte bu yetkinlikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Ekip Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan araçlar ve alıştırmalar, birlikte çalışma yapma deneyimini katılımcılar için hayata geçirmekte, aktivite sonrası yapılan tartışmalar ise eğitim konularını pekiştirmektedir. Takım Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan değerlendirme sistemleri ile katılımcılar kendi takımları içindeki çalışma iklimini görebilmektedirler.

Ekip Ruhu Eğitimi Amaçları;
• Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak,
• Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek
• Ekip çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak
• Ekip çalışması yapma yetkinliğinizi grup çalışmaları yardımıyla geliştirmek
• Ekip çalışması eğitiminde geliştirdiğiniz becerileri kurumunuza taşımak için kişisel aksiyon planı geliştirmenizi sağlamak

MOTİVASYON NEDİR?

Yönünü ve öncelik sırasını da belirleyerek, bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten, iç ya da dış etkenlerdir.
Motivasyon, bir davranışa neden olan fizyolojik, toplumsal ve psikolojik etkilerdir; Zihinsel nedene dayanır ve bu yönüyle kaynağı duygu olan dürtülerden ayrılır.
Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve davranışı başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere güdü (motive) denir. Güdülerin etkisiyle oluşan sürece de güdülenme denir.
Genel olarak, güdü kavramı içinde içgüdü, dürtü, içsel itilme, gereksinim, eğilim, ilgi, istek, istem (irade), tutku, umut, beklenti, amaç kavramları da yer alır. Bunlar kişilik gelişmesinde rol oynadığı gibi, bir tutum ve davranışı ortaya çıkaran temel etkenler arasında da bulunabilirler. Bunlar arasında sıkı bağlantılar vardır. Herhangi birinde ortaya çıkan gelişme ve değişme, tutum ve davranışı değiştirebileceği gibi, bu gelişme ve değişmenin süresi kişilik yapısını da etkileyebilir.
Günlük yaşamdaki davranışlarımızın çoğu, belirli amaçları olan davranışlardır. Örneğin, lokantaya gitmemizdeki amaç; büyük bir olasılıkla karnımızı doyurmaktır. Bir okuldaki öğretmenin amacı ise, sevdiği bir işi yapmak ve karşılığında gelir elde etmektir. Yapılan işte ekonomik tatminin gerekli bir koşul olduğunu söyleyebiliyorsak da, kesinlikle yeterli bir koşul olduğunu söyleyemeyiz.

İş, bir bakıma insanları bazı çıkarlar için bir araya getiren bir faktördür. Çalışma nedeni olarak şu etmenleri belirtebiliriz:
• Motivasyon nedir_ Çalışılan işten zevk alma,
• Motivasyon nedir_ Sorumluluğa sahip olma,
• Motivasyon nedir_ İnsanlarla işbirliğine gitme,
• Motivasyon nedir_ Bir örgütün üyesi olma,
• Motivasyon nedir_ Yükselme azmi,
• Motivasyon nedir_ Çalışarak daha sağlıklı olma,
• Motivasyon nedir_ İşsizliğin getirdiği aylaklıktan kurtulma,
• Motivasyon nedir_ İşten dolayı bazı çıkarlar elde etme.

MOTİVASYONUN ÖNEMİ
Motivasyonun Önemi -Yönetici Açısından
Yönetici, motivasyon ve insan ihtiyaçlarını anlamanın, organizasyonel hedeflerin ancak ve ancak çalışanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açısından öneminin farkında olmalıdır. Yönetici herkesin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu düşüncesinde bulunma hatasına düşmemelidir. Eski tip yönetici çalışanların çoğunun işi sevmediğini zanneder ve çalışanların ancak korku ya da parasal ödüllerle motive edileceğine inanırlar. Bunlar kısa vadede motivasyonu sağlayabilir ancak uzun vadede çalışanları işten bıktırır. Modern yaklaşım olumlu çevresel faktörlerin kullanımını savunmaktadır.

Motivasyonun Önemi -Çalışan Açısından
İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı, onların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir. Bu insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer. Bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir.

Motivasyonun Önemi - Sosyal Çevre Açısından
Evlilikte, arkadaş çevresinde, ebeveyn olarak motivasyon kavramını bilmek sağlıklı ilişkiler kurmak ve uyumlu yaşamak açısından oldukça yararlıdır. Tüm davranışlar nedenseldir ve bu nedenleri anlamaya çalışmak, bunlar üzerinde yoğunlaşmak çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek problemleri tahmin etme, engelleme ya da çözmede yardımcıdır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar