TAKIM RUHU VE İNOVASYON EĞİTİMİ

TAKIM RUHU VE İNOVASYON EĞİTİMİ

İnovasyon Nedir?
Yeni ve Değişik Bir şeyler Yapmak… Ama Neden?
• Fark Yaratmak
• Rekabet ve İnovasyon
• Bireysel ve Kurumsal Gelişimde İnovatif Düşünmenin Önemi

İnovasyon ve Uygulama Alanları
• Profesyonel Yaşamın Her Alanında İnovasyon
• Takımdaşlık, Merak ve İş Geliştirme
• Takım Liderliği ve Liderlerin Takım Olması

Ekip Ruhu ve İnovasyon
• Ekip Ruhu
• İnovasyonun Desteklenmesi
• Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası
• Tüm İnekler Mor Olursa

İnovasyon Teknikleri
• Geliştirme Öncesi Faaliyetler
• Gelişim Süreci
• Geliştirme Sonrası Faaliyetler
• İnovasyonda Proje Yönetimi

Türkiye'den ve Dünyadan İnovasyon Örnekleri

BİR EKİP NE ZAMAN OLUŞTURULMALI
Ekipler her zaman uygun düşmez. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerilerine ihtiyaç duyar. Örneğin, karmaşık bir bilgisayar programı üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmeyecektir. Şu koşullar bir ekibi başarıyla oluşturmakta son derece önemlidir:

1. Özel bir iş konusunun bir ekip yaklaşımını gerektirmesi.
2. Kararları tartışma ve görüşmeye zaman olması.
3. Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı bilgi ya da becerilere ihtiyaç duyulması.
4. Ekip çalışmasının kararların benimsenmesini sağlaması ya da morali yüksek tutması.
5. Ekibin veriminin organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkileri etkileyebilmesi.
6. Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini artırması.
7. Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltması.
8. Grup kararları ve eylem planlarının yürütülmesi için değişik insanlara ihtiyaç duyulması.

İnovasyon Nedir?
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak adlandırılır.
İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirler ise yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.
İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon), ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
• İnovasyon Nedir? _ Teknolojik İnovasyon
• İnovasyon Nedir? _ Organizasyonel İnovasyon
• İnovasyon Nedir? _ Sunumsal İnovasyon

İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon, tek aşamalı aşamalı bir faaliyet değil; aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen sürekli faaliyettir. Bu nedenle inovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran firmalar ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahiptir.

İnovasyonu başarıyla yöneten firmalar liderlik ve risk alma özelliğine sahiptir. Firmada çalışan herkese en yüksek düzeyde sorumluluk verilir: Tüm düzeylerdeki çalışanlar büyük sorumluluklarla yeni roller üstlenir; birbirleriyle sınırlı ilişkileri olan gruplar yerine işbirliği için bir araya gelmiş ekipler oluşur; daha verimli ve daha etkin bir ortam yaratılır.

İnovasyonu başarıyla yönetebilmeniz için,
• İnovasyon Yönetimi _ Kurumsal stratejinizin en önemli bölümünü inovasyon stratejiniz oluşturmalıdır. Bu stratejinin amaçlarının başında firmaya özel bilginin toplanması gelmelidir.
• İnovasyon Yönetimi _ İnovasyon stratejiniz, teknolojideki mevcut ve beklenen gelişmeleri, tehditleri ve pazardaki talepleri değerlendirmenizi sağlayacak şekilde hızla değişen karmaşık dış ortamla başa çıkmanızı sağlayacak biçimde şekillendirilmelidir.
• İnovasyon Yönetimi _ İç yapılar ve süreçler, potansiyel olarak birbiriyle çelişen gereksinimleri dengelemelidir. Burada amacınız, teknolojik alanlar, iş fonksiyonları ve ürün grupları içinde özel bilgilerin saptanmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve bu bilgileri teknolojik alanlar, iş fonksiyonları ve ürün gruplarında kullanmak olmalıdır.

TAKIM RUHU EĞİTİMİ
İş hayatında ekip çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.
Ancak ekiplerin kendiliklerinden birlikte çalışarak optimal sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. Takım Ruhu Eğitimi işte bu yetkinlikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Takım Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan araçlar ve alıştırmalar, birlikte çalışma yapma deneyimini katılımcılar için hayata geçirmekte, aktivite sonrası yapılan tartışmalar ise eğitim konularını pekiştirmektedir. Takım Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan değerlendirme sistemleri ile katılımcılar kendi takımları içindeki çalışma iklimini görebilmektedirler.
Takım Ruhu Eğitimi Amaçları;

• Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak,
• Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek
• Ekip çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak
• Ekip çalışması yapma yetkinliğinizi grup çalışmaları yardımıyla geliştirmek
• Ekip çalışması eğitiminde geliştirdiğiniz becerileri kurumunuza taşımak için kişisel aksiyon planı geliştirmenizi sağlamak

TAKIM RUHU

Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak tanımlanabilir.
Takım ruhu her şeyden önce bir histir. Bu his takıma ait olmayı ve takımı benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla takım ruhu anlayışına ulaşmış bireyler; sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik gibi duygularla takım ruhunu güçlendirmelidir. Kişilerin başarısı takım ruhunda kendini bulmalı, her başarılı olan kişi takımda bulunan diğer kişiler tarafından takdir edilmeli ve onun başarısıyla gurur duyulmalıdır. Takımda bulunan herkes birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük oluşturmalıdır.
Takım ruhunun oluşması, takım atmosferinin oluşması ile mümkün olacağından böyle bir atmosfer de bütün üyelerin işbirliği yapması ve uyumlu çalışmaları sonucu oluşacaktır. Böyle bir atmosferi yakalamış üyeler, takımı oluşturan diğer üyelerle uğraşmamalı, takımda oluşan küçük sorunlara veya olaylara takılmamalıdır. Üyeler, amaç doğrultusunda belirlenen hedefe doğru ilerlemeli, detaylara takılmadan bütüne bakmalıdır. Takım ruhu anlayışına bir şablon gibi oturan. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir sözü unutulmamalıdır.
Takımda; ortak amacın yanı sıra uygun koşullar sağlanmalı, bütüncül yaklaşım, organizasyon, uyum ve oryantasyon olmalıdır. Özellikle adaletin sağlanması ve adil davranma bu özellikleri desteklemelidir. Bu nedenle eşit yaklaşım takım liderlerinin özelliği olmalıdır. Yani takım lideri çemberin ya da dairenin orta noktasını oluşturduğu ve takımda bulunan diğer kişiler ona eşit uzaklıkta yer aldığı bir kişi olmalıdır.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar