YÖNETİMDE MOTİVASYON VE TAKIM RUHU EĞİTİMİ

Yönetimde Motivasyon ve Takım Ruhu Eğitimi

Yönetim Kavramı ve Motivasyon
İçsel ve Dışsal Motivasyon Kırıcılar
Nasıl Motive Oluruz ve Nasıl Motive Ederiz?
Yönetimde Motivasyonu Etkileyen Değişkenler
Yönetimde Stres ve Motivasyon
Motive Eden Yönetim Tarzı
Yönetimde Motivasyon Teorileri

•Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
•Hezberg'in Motivasyon-Hijyen Teorisi
•McCleland'ın ve Aldefer'in Motivasyon Teorisi
•Victor H.Vroom'un Ödüllendirme Beklentisi ve Ödül Adaleti Teorisi

Takım Ruhu ve Toplam Performans Yönetimi
•Başarılı Takımların Özellikleri
•Farklılıkların Yönetimi
•Öğrenen Organizasyonlar Yaratmak
•Kendini Yöneten Takımların Stratejik Yöneticileri

Uygulamalar

 

TAKIM ÜYELERİNİN DAVRANIŞ ÇEŞİTLERİ
1. Önerici, toplantıda durmadan yeni öneriler sunar.
2. Karşı önerici, önericiye karşı kendi önerisini ileri sürer.
3. Destekleyici, bir başka üyeyi ya da öneriyi desteklemeyi sever.
4. Hayırcı, hemen hemen her görüşe ya da öneriye karşı durur.
5. Savunucu, kendini, olmaz ise bir başkasını savunmayı sever.
6. Akıncı, karşı görüşe, olmaz ise görüşü ortaya atan kişinin kişiliğine saldırır
7. Anlayıcı, dinlediklerini anlayıp anlamadığını sınamak için yinelemeyi sever.
8. Engelleyici hemen hemen her önerinin engellerini sayar, döker.
9. Yerici, beğenmediği her öneriyi açıkça yermekten hoşlanır.
10. Öz etçi, tartışmaların bir özetini yapar.
11. Araştırıcı, toplantıda sürekli bilgi verir.
12. Bilgi kurdu, kucak dolusu dosyasından her üyeye gerektiğinde bilgi arar.
13. Kırıcı, fırsat düştüğünde üyelerin kalbini kırmayı başarır.
14.Tuzakçı, fırsatını bulduğunda karşıtını tuzağa düşürür.
15.Yakınmacı, her fırsatta dertlerini dökmeye çalışır.
16. Erkçi, toplantıyı bir güç arttırma yerine dönüştürür.

MOTİVASYONU ARTTIRMAYA YÖNELİK YÖNTEMLER

İş Planlaması
Bir işin metodlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için yapılan çalışmalardır.
• Birbirine Uygun İşlerin Bitirilmesi
• Sonucu Alınmış Başarılı Bir İşe Destek Verilmesi
• Metodlarda Çeşitlilik Sağlanması
• Performansta Geri Bildirim Olması
• Sorumluluk ve Yetkilerin Kullanımına Olanak Verilmesi

Motivasyon Araçları
• Kendini Gösterme ve Yetenekleri Kullanabilme Olanakları
• Etkin İletişim
• Takdir Etme
• Yükselme Fırsatları
• İş Güvenliği
• Yeterli ve Adil Ücret Sistemi
• Kararlara Katılma
• Sorumluluk Verme
• Eğitim Olanakları
• Örgüt Politikasının Açıklığı
• Örgüt İçi Birimler Arasındaki Uyum
• Birimin Kendine Yeterliliği
• Çalışanlar Arasındaki İlişkisel Durumlar
• Yeni İşe Başlayanlara Gösterilen İlgi
• Özlük Haklarına Saygı
• Uygun Çevresel Koşullar

TAKIM RUHU
Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak tanımlanabilir.

Takım ruhu her şeyden önce bir histir. Bu his takıma ait olmayı ve takımı benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla takım ruhu anlayışına ulaşmış bireyler; sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik gibi duygularla takım ruhunu güçlendirmelidir. Kişilerin başarısı takım ruhunda kendini bulmalı, her başarılı olan kişi takımda bulunan diğer kişiler tarafından takdir edilmeli ve onun başarısıyla gurur duyulmalıdır. Takımda bulunan herkes birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük oluşturmalıdır.

Böyle bir takımda; yöneticiler, profesyoneller, liderler ve takımı oluşturan diğer kişiler birlikte çalışmalıdır. Birlikte çalışma ve bütünlüğün oluşması başarıya yol açacağından, başarının altında yatan sır takım çalışması ruhunun oluşmasına bağlanabilir.

Takım ruhunun oluşması, takım atmosferinin oluşması ile mümkün olacağından böyle bir atmosfer de bütün üyelerin işbirliği yapması ve uyumlu çalışmaları sonucu oluşacaktır. Böyle bir atmosferi yakalamış üyeler, takımı oluşturan diğer üyelerle uğraşmamalı, takımda oluşan küçük sorunlara veya olaylara takılmamalıdır. Üyeler, amaç doğrultusunda belirlenen hedefe doğru ilerlemeli, detaylara takılmadan bütüne bakmalıdır. Takım ruhu anlayışına bir şablon gibi oturan. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir sözü unutulmamalıdır.

Takımda; ortak amacın yanı sıra uygun koşullar sağlanmalı, bütüncül yaklaşım, organizasyon, uyum ve oryantasyon olmalıdır. Özellikle adaletin sağlanması ve adil davranma bu özellikleri desteklemelidir. Bu nedenle eşit yaklaşım takım liderlerinin özelliği olmalıdır. Yani takım lideri çemberin ya da dairenin orta noktasını oluşturduğu ve takımda bulunan diğer kişiler ona eşit uzaklıkta yer aldığı bir kişi olmalıdır.

Takımı oluşturan bireyler birbirlerini çok iyi tanımalı ve birbirlerini her yönüyle olduğu gibi kabullenmelidir. Dolayısıyla takımın amacına yönelik yapıcı eleştiriler bu iyi tanımanın sonucunda oluşacaktır. Bu nedenle olumsuz eleştirilerin yerini yani kişiliğe saldırının yerini iyi ilişkiler kurma ve gelişmeye yönelik olumlu eleştiriler almalıdır. Olumlu eleştiriler karşısında kendi hatasının farkında olan birey cesaretlenmeli ve hatasını daha çabuk minimize etme fırsatı yakalamalıdır. Çünkü o eleştiri ile kendisine hataların telafisi ve eksiklikleri için bir fırsat verilmiş olunacağından bunun farkında olmalı ve hemen hatalarını düzeltmeli, eksikliklerini telafi etmelidir. Olumlu eleştirilerle bireylerin takıma karşı olan güven duygusu tazelenmeli, açık ve net olunmalı, üyelerin arkasından konuşulmamalı, kırıcı olunmamalıdır.

Takım içerisinde sorumluluk ve görev bilinci ile tüm uğraşıların aslında yapılan işle sonuca ulaştığını söylemek mümkündür. Burada asıl amaç ürünü alan yani hizmet götürülen kişiler olduğundan bir noktada iş, iş olduğu için yapılmalı ve takımda görev alan kişiler de bunun bir karşılığı olduğu için işini yapmalıdır. Böyle bir davranışın profesyonelliğin bir gereği olduğu vurgulanabilir.
Takım ruhunun korunması ve geliştirilmesi daima tazelenmeye baktığından, tazelenme ise sürekli istikrarlı bir şekilde çalışma ve monotonluktan kurtulma ile mümkün olabilir. Yani değişiklikler de daima takip edilmeli ve takım için gerekli olan değişikliklere ve değişimlere daima açık olunmalıdır. Zaman zaman değişik taktikler ve yöntemler uygulanarak takımın performansı artırılmalı, amaçtan uzaklaşılmaması kaydıyla zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal aktivitelere başvurulmalıdır. Planlı ve programlı çalışma ve disiplini koruma, körü körüne yıldırıcı çalışmalardan tartışmasız iyidir. Böyle bir çalışma düzeni aynı zamanda dolu dolu yaşamayı beraberinde getirecektir.

Takım ruhunun ilk hedefi amaca ulaşmak olduğuna göre ikinci hedefi de takımı oluşturan bireylerin yaşam doyumunu zenginleştirmek olmalıdır. Yani takımda tükenmişlik yaşayan birey, amacı unutup kendi derdine düşebileceğinden, bütünlüğü de bozabilir. Dolayısıyla kendi kendine hayrı olamayan bir kişinin başkalarına da hiç hayrı olamayabilir. Bu nedenle ilk hedefe ulaşmanın yolunun ikinci hedefin zinde tutulmasından geçtiğini söylemek mümkündür.

Adı Soyadı
Firma Adı
Ünvan
Telefon
E-Posta Adresi
İlgilendiğiniz Eğitim ya da Eğitimler
Yaklaşık Katılımcı Sayısı
Kurum içi Eğitim
Açıklamalar